ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY PRZY TWORZENIU PROGRAMU Z DZIEDZINY SZTUK PERFORMATYWNYCH W CENTRUM KULTURY ZAMEK w POZNANIU

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu zaprasza do składania propozycji programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych, którego realizacja mieć będzie miejsce w przestrzeniach „Zamku” w 2016 roku. Czekamy na ciekawe projekty z obszaru teatru. Liczymy na spójny, interesujący program wykorzystujący potencjał kompleksu Sali Wielkiej, uwzględniający zarówno jego możliwości jak i ograniczenia techniczne. Szczególnie liczymy na projekty zawierające rozbudowany, nowatorski program edukacyjny. Jego wartość będzie jednym z podstawowych kryteriów oceny. (Zakładamy możliwość powołania zespołów złożonych z kuratora proponującego program performarywny i doświadczonego edukatora teatralnego.)

Miejsce realizacji programu kuratorskiego:

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Czas realizacji programu kuratorskiego:

Pomiędzy styczniem a grudniem 2016

Ogólne wymagania dotyczące projektu:

 1. Koncepcja rocznego programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych, zawierająca czytelną ideę oraz hasło przewodnie/tytuł
 2. Przykładowe, proponowane spektakle ilustrujące ogólną koncepcję programową (od 3 do 6) wydarzeń z obszaru współczesnego teatru.
 3. Wstępny budżet całości programu.

Oczekiwania CK ZAMEK mające wpływ na ocenę projektu:

 1. Nowatorski i oryginalny charakter.
 2. Program edukacyjny towarzyszący programowi performatywnemu.
 3. Propozycje sposobu dofinansowania programu z innych źródeł niż budżet CK ZAMEK.
 4. Doświadczenie w realizacji wydarzeń z zakresu sztuk per formatywnych i edukacji

Informacje dotyczące realizacji programu:

 1. Program realizowany będzie w kompleksie Sali Wielkiej z możliwością wykorzystania pozostałych przestrzeni CK ZAMEK.
 2. Maksymalny wkład finansowy CK Zamek przeznaczony na realizację projektu wynosić będzie 150 000 PLN (w przypadku realizacji więcej niż jednego programu wkład finansowy zostanie podzielony).

Informacje dotyczące zasad współpracy z autorem programu kuratorskiego:

 1. Do zadań kuratora należeć będzie:

– stworzenie programu kuratorskiego zawierającego działania o charakterze edukacyjnym (zakładamy możliwość współpracy w ramach powołanego zespołu kuratora z edukatorem teatralnym),

– współpraca przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie programu,

– współpraca przy aktualizacjach pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programu,

– umożliwienie producentom programu kontaktu z wybranymi artystami lub reprezentującymi ich agencjami,

– redakcja tekstów merytorycznych wykorzystywanych w materiałach promujących program.

 1. Na okres realizacji programu z kuratorem zawarta zostanie umowa o dzieło.
 2. W zakresie realizacji projektu ostateczne decyzje podejmuje Dyrekcja CK ZAMEK, w której gestii jest całościowa polityka programowa i administracyjno-finansowa instytucji.
 3. Realizowany program nie wyczerpuje oferty prezentacji wydarzeń z dziedziny sztuk performatywnych w CK ZAMEK w roku 2016.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Propozycja programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych.
 2. Curriculum vitae.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie autora programu.
 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich do przedstawionego programu.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i forma składania propozycji:

Propozycje w formie wydruku oraz wersji cyfrowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Propozycja programu kuratorskiego z dziedziny sztuk performatywnych w Centrum Kultury Zamek na rok 2016” w sekretariacie CK ZAMEK (pokój 134) w Poznaniu, w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

Dla propozycji przysłanych pocztą ostateczna data nadania to 25 czerwca 2015.

Projekty przysłane po terminie lub nie zawierające wszystkich wymaganych elementów nie będą brane pod uwagę.

Lista autorów projektów zaproszonych do rozmów zostanie ogłoszona do 15 lipca 2015 roku.

Rozmowy z wybranymi autorami projektów odbywać się będą od 20 do 31 lipca 2015 roku.

Decyzja o wyborze programu przeznaczonego do realizacji zostanie ogłoszona do 15 sierpnia 2015 roku.

Prosimy o zapoznanie się z danymi technicznymi Sali Wielkiej dostępnymi na www.zamek.poznan.pl, w zakładce Teatr.