REGULAMIN GDYŃSKIEJ NAGRODY DRAMATURGICZNEJ

§1 Organizatorzy konkursu


1. Inicjatorem i fundatorem ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną [Nagroda] jest Gmina Gdynia [Gmina]. Partnerem Gminy w organizacji konkursu jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni [Teatr].
2. Konkurs organizowany jest w powiązaniu z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

§2 Nagroda


1. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną.
2. Nagrodę stanowi statuetka i 50 000 złotych brutto.
3. Zwycięzcą Konkursu może być tylko jeden utwór.
4. W przypadku, gdy zwycięski utwór został napisany przez współautorów, nagrodę stanowi statuetka oraz 50 000 złotych brutto dzielone pomiędzy współautorów w równym stopniu.
5. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego wystawienia jednego z pięciu utworów zakwalifikowanych do finału, w kolejnym sezonie artystycznym.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku przez żyjącego autora.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone utwory, które zostały napisane w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac określonym poniżej w ust. 7 niniejszego paragrafu.
3. Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwa utwory. Każdy utwór wymaga oddzielnego zgłoszenia.
4. Pisemnego zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje autor utworu zgodnie ze wzorem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć wydruk komputerowy utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc).
6. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza, ul. Bema 26, 81-381 Gdynia, z dopiskiem: GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA.
7. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia każdego roku. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
8. Z udziału w konkursie wyklucza się utwory, których autorami (współautorami) są członkowie Kapituły Nagrody, członkowie Komisji Artystycznej oraz przedstawiciele Teatru.
9. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej Teatru.

§4 Przebieg konkursu


1. Laureat Nagrody wyłaniany jest w procedurze konkursowej. Konkurs składa się z trzech etapów:
a) pierwszy etap: Komisja Artystyczna dokonuje wstępnej oceny walorów artystycznych nadesłanych utworów, dopuszczając do kolejnego etapu co najmniej jedną czwartą spośród nich.
b) drugi etap: Kapituła Nagrody wybiera do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
c) trzeci etap (finał): Kapituła Nagrody rozstrzyga konkurs przez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.
3. O zakwalifikowaniu do finału, finaliści zostaną powiadomieni poprzez korespondencję elektroniczną. Lista utworów zakwalifikowanych do finału zostanie podana do publicznej wiadomości w lutym, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Teatru.
4. Teatr przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w maju. Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port.

§5 Komisja Artystyczna


1. Zadaniem Komisji Artystycznej jest wstępna ocena nadesłanych utworów i wyłonienie spośród nich co najmniej jednej czwartej – pod obrady Kapituły Nagrody.
2. Członków Komisji Artystycznej powołuje i odwołuje Koordynator konkursu.

 §6 Kapituła Nagrody


1. Zadaniem Kapituły Nagrody jest:
a) wyłonienie spośród propozycji zgłoszonych przez Komisję Artystyczną do pięciu utworów, które przechodzą do finału;
b) rozstrzygnięcie konkursu poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.
2. Członków Kapituły powołuje Prezydent Miasta Gdyni.
3. Członkostwo w Kapitule ma charakter kadencyjny. Kadencja trwa trzy lata.
4. Przewodniczącego Kapituły członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na okres jednego roku. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły i przewodniczy jej obradom.
5. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do podjęcia uchwały potrzebna jest obecność ponad 50% członków Kapituły. W razie równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przedstawia na piśmie swoje propozycje, stosownie do celu i przedmiotu posiedzenia, z wyłączeniem pisemnego złożenia głosu.
7. Sprawami organizacyjnymi Kapituły zajmuje się sekretarz Kapituły do którego obowiązków należy m.in.:
a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły;
b) protokołowanie obrad;
c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie o terminach spotkań i porządku obrad,
d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji.
8. Sekretarz Kapituły nie jest członkiem Kapituły Nagrody i nie ma prawa głosu w jej pracach.

§7 Koordynacja konkursu


1. Funkcję Koordynatora konkursu pełni Dyrektor Artystyczny Teatru.
2. Do zadań Koordynatora konkursu należy:
a) planowanie budżetu konkursu oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem;
b) powołanie Komisji Artystycznej;
c) powołanie sekretarza Kapituły;
d) powołanie Biura Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań, w tym za przeprowadzenie procedury konkursowej, organizację spotkań finalistów konkursu z publicznością połączonych z prezentacją wyróżnionych dramatów, organizację uroczystości wręczenia Nagrody, jak również za propagowanie jej idei i wszelkie działania promocyjne;
e) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowania utworu do Konkursu.
3. Prezydent Miasta Gdyni udziela Dyrektorowi Artystycznemu Teatru uprawnienia do podejmowania, w uzgodnieniu z Wydziałem Kultury, decyzji w sprawach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe


1. Teatr jako organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby uczestniczące w konkursie. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące w konkursie.
2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Teatr ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
3. Teatr nie zwraca nadesłanych utworów.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2013 r.. Z tym dniem traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

Więcej informacji: http://gnd.art.pl/aktualnosci.php