Konkurs na sztukę

konkurs na sztuke fb event czarne logo

Myślałeś kiedyś o tym ażeby napisać własny utwór dramatyczny? A może już to zrobiłeś ale chowasz go w szufladzie? Teatr GRACIARNIA ogłasza konkurs na napisanie sztuki. Najlepsza praca będzie zrealizowana jako pierwsza premierowa sztuka Teatru GRACIARNIA w roku akademickim 2013/2014. Celem konkursu jest wzbogacenie oferty repertuarowej teatru, promocja rodzimych dramatopisarzy oraz popularyzacja współczesnego dramatu.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Teatr GRACIARNIA działający na terenie miasta Krakowa.
2. Procedura konkursowa rozpoczyna się z chwilą umieszczenia regulaminu na stronach
internetowych organizatora: www.teatrpk.za.pl oraz www.facebook.com/KTS.Graciarnia

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty, uczestnikiem mogą być dramatopisarze z dorobkiem i debiutanci niezależnie od wieku.
2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone teksty dramatyczne o dowolnej ilości ról.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst.
4. Do konkursu nie będą dopuszczane teksty, które mają już swoje realizacje sceniczne lub zostały
opublikowane.
5. Do tekstu muszą zostać dołączone : opis sztuki, podstawowe założenia odnośnie wymowy dzieła
oraz jego realizacji scenicznej. Oprócz tego należy dołączyć podpisaną przez autora deklarację
stwierdzającą, że utwór jest jego osobistym dziełem, oraz że jego prawa autorskie nie są niczym
ograniczone.
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone teksty dramatyczne, których długość realizacji scenicznej nie będzie krótsza niż 45min.

Forma, miejsce i termin zgłaszania tekstów
1. Tekst należy nadesłać w formie elektronicznej.
2. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dane kontaktowe
autora (telefon, adres mailowy).
3. Ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 30 czerwca 2013 r.
4. Teksty należy wysłać na adres e-mailowy : teatrpk@gmail.com
5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.

Jury
1. W skład jury konkursowego wchodzą reżyserzy i aktorzy Teatru GRACIARNIA.
Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Nagrodą w Konkursie jest wystawienie wyróżnionego tekstu przez Teatr GRACIARNIA jako
pierwszej premiery roku akademickiego 2013/2014.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się na początku sezonu teatralnego 2013/2014 tj najpóźniej do 10.10.2013 r.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronach internetowych
organizatora Konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy Konkursu przewidują możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania
Konkursu o czym uczestnicy będą poinformowani na stronach internetowych Organizatora.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do realizacji wybranych utworów z
zachowaniem praw autorskich. Za realizację nie przewiduje się honorariów.
3. Wszelkie pytanie dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: teatrpk@gmail.com, tel. 515- 245-291.